Algemene gebruiksvoorwaarden

De bepalingen van de volgende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle bezoekers van deze website www.eon.be van E.ON Power Plants Belgium BV, Schaliënhoevedreef 20H, 2800 Mechelen (hierna 'E.ON Belgium').Door deze website te gebruiken gaat u uitdrukkelijk akkoord met de volgende gebruiksvoorwaarden.

Informatie op onze website

Hoewel E.ON Belgium redelijke inspanningen zal verrichten om juiste en volledige informatie in deze website op te nemen, zal E.ON Belgium niet aansprakelijk zijn en geeft zij geen garanties dat de informatie die via deze website wordt verstrekt, inclusief hyperlinks die direct of indirect vanaf deze website worden gebruikt, juist, volledig of actueel is. E.ON Belgium behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in de informatie op deze website zonder enigszins verplicht te zijn om deze informatie bij te werken. De hypertextlinks op onze website zijn alleen bedoeld voor uw gemak en het feit dat een link is opgenomen betekent niet dat E.ON Belgium deze websites goedkeurt. E.ON Belgium is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte website of enige link die in een gelinkte website is opgenomen.

E.ON Belgium kan op haar website links weergeven naar websites van derden, gelieerde ondernemingen van E.ON Belgium of andere bedrijven en individuen. E.ON Belgium is echter nooit verantwoordelijk voor, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor, het onderzoeken, evalueren of het verstrekken van enige garantie met betrekking tot de diensten en producten van deze derden en/of de inhoud van hun websites. E.ON Belgium kan dan ook nooit aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of verlies veroorzaakt door deze derden, hun diensten, producten of de inhoud van hun websites. We raden u aan om wanneer u websites van derden bezoekt de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid altijd zorgvuldig te lezen. 

De informatie op deze website (met inbegrip van de beurskoers van E.ON-aandelen) houdt geen aanbod tot verkoop of uitnodiging tot aankoop van aandelen in en er dient niet op te worden vertrouwd in verband met enig beleggingsbesluit.

E.ON Belgium is in geen geval aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte of bijkomende schade of verlies als gevolg van onbruikbaarheid, gegevensverlies of winstderving door een actie voortvloeiend uit een overeenkomst, door nalatigheid of andere misleidende handelingen, voortkomende uit of in verband met het gebruik of de mogelijkheden van documenten, diensten of op deze website verstrekte informatie.

Toekomstgerichte verklaringen

Deze website bevat mogelijk toekomstgerichte verklaringen die gebaseerd zijn op huidige veronderstellingen en voorspellingen van het management van E.ON Belgium en op andere momenteel voor E.ON beschikbare informatie. Diverse bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen leiden tot materiële verschillen tussen de werkelijke toekomstige resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van de onderneming en de schattingen die hier worden gegeven. E.ON Belgium heeft niet het voornemen deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken of ze in overeenstemming te brengen met toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen en aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

Bescherming van intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Reproductie, verhuur, uitlening, radio-uitzending of gebruik voor openbare doeleinden van deze website en de inhoud ervan is uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van E.ON Belgium. E.ON Belgium verleent u hierbij echter het recht om elke tekst (zonder afbeeldingen of grafieken) die op deze website wordt aangeboden op te slaan en te reproduceren, op voorwaarde dat de bron expliciet en duidelijk wordt vermeld. Voor deze publicatie mag onder geen beding een vergoeding worden gevraagd.

Gegevensbescherming van websitebezoekers

Indien E.ON Belgium naar aanleiding van een bezoek van een gebruiker van haar website persoonsgegevens verzamelt over de gebruiker, doet zij dit in overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Voor meer informatie over de aard en wijze waarop E.ON Belgium persoonsgegevens op deze website verzamelt en verwerkt, verwijzen wij naar onze Verklaring inzake Gegevensbescherming  [www.eon.be/nl/verklaring-gegevensbescherming].

Diversen

Deze algemene gebruiksvoorwaarden en alle geschillen die voortvloeien uit uw gebruik van deze website worden beheerst door Belgisch recht en waarbij de uitsluitende en exclusieve bevoegdheid rust bij de rechtbanken te Antwerpen, afdeling Mechelen.